• KHHM
 • KDVM
 • KHHX
 • KDVX
 • KHH
 • KDV
 • KHHXS
 • KDVX-SV
 • KHHX-SV

KHHM

수평형

  특 징1 : 부드러운 곡선치형 기어 구조, 충격 분산 흡수, 장수명
  특 징2 : 운전이 원활, 저소음, 소형, 경량
  종   류 : 1단형, 2단형, 3단형
  감속비 : 1단 1/6~119 _ 2단 1/121~7569 _ 3단 1/990~658503
  용   량 : 0.18 ~ 75kW
  토오크 : 0.6 ~ 6150kgf.m(기본)
  형   태 : 모터 직결형
  납   기 : 1주 이내
모터용량 감속비 검색
형식 프레임 감속비 모터용량 비고 CAD PDF
KHHM05-8808 8808 8 0.4KW
KHHM05-8808 8808 6 0.4KW
KHHM05-8808 8808 11 0.4KW
KHHM05-8808 8808 15 0.4KW
KHHM05-8808 8808 17 0.4KW
KHHM05-8808 8808 21 0.4KW
KHHM05-8809 8809 6 0.4KW
KHHM05-8809 8809 8 0.4KW
KHHM05-8809 8809 11 0.4KW
KHHM05-8809 8809 13 0.4KW
KHHM05-8809 8809 15 0.4KW
KHHM05-8809 8809 17 0.4KW
KHHN05-8809 8809 21 0.4KW
KHHM05-8809 8809 25 0.4KW
KHHM05-8809 8809 29 0.4KW
KHHM05-8809 8809 35 0.4KW
KHHM05-8809 8809 43 0.4KW
KHHM05-8810 8810 29 0.4KW
KHHM05-8810 8810 35 0.4KW
KHHM05-8810 8810 43 0.4KW