• KHHM
 • KDVM
 • KHHX
 • KDVX
 • KHH
 • KDV
 • KHHXS
 • KDVX-SV
 • KHHX-SV

KHHM

수평형

  특 징1 : 부드러운 곡선치형 기어 구조, 충격 분산 흡수, 장수명
  특 징2 : 운전이 원활, 저소음, 소형, 경량
  종   류 : 1단형, 2단형, 3단형
  감속비 : 1단 1/6~119 _ 2단 1/121~7569 _ 3단 1/990~658503
  용   량 : 0.18 ~ 75kW
  토오크 : 0.6 ~ 6150kgf.m(기본)
  형   태 : 모터 직결형
  납   기 : 1주 이내
모터용량 감속비 검색
형식 프레임 감속비 모터용량 비고 CAD PDF
KHHM3-8811 8811 35 2.2KW
KHHM3-8812 8812 25 2.2KW
KHHM3-8813 8813 25 2.2KW
KHHM3-8813 8813 29 2.2KW
KHHM3-8813 8813 35 2.2KW
KHHM3-8813 8813 43 2.2KW
KHHM3-8813 8813 51 2.2KW
KHHM3-8814 8814 43 2.2KW
KHHM3-8814 8814 51 2.2KW
KHHM3-8814 8814 59 2.2KW
KHHM3-8815 8815 43 2.2KW
KHHM3-8815 8815 51 2.2KW
KHHM3-8815 8815 59 2.2KW
KHHM3-8815 8815 71 2.2KW
KHHM3-8816 8816 51 2.2KW
KHHM3-8816 8816 59 2.2KW
KHHM3-8816 8816 71 2.2KW
KHHM3-8816 8816 87 2.2KW
KHHM5-8811 8811 6 3.7KW
KHHM5-8811 8811 8 3.7KW